Brett Whiteley Travelling Art Scholarship

Brett Whiteley Studio, Sydney

2009