Woman with Green Thigh
Woman with Green Thigh

Woman with Green Thigh 2008 Enamel and oil on canvas 130 x 141cm The Shoalhaven City Arts Collection Exhibition History Brett Whiteley Traveling Art Scholarship 2009, Brett Whiteley Studio, Sydney. National Art School Degree Show 08, National Art School, Sydney.

press to zoom

Woman laying with red 2008 Oil on canvas 111 x 122cm Exhibition History Brett Whiteley Traveling Art Scholarship online exhibition NAS Grad Show 08

press to zoom

Reclining figure 2 2008 Acrylic and oil on canvas 124 x 104cm Exhibition History Brett Whiteley Travelling Art Scholarship 2009, Brett Whiteley Studio, Sydney. National Art School Degree Show 08, National Art School, Sydney.

press to zoom
reclining figure
reclining figure

Reclining figure 2008 Pigment, acrylic and oil on canvas 121 x 118cm Exhibition History Brett Whiteley Traveling Art Scholarship 2009, Brett Whiteley Studio, Sydney. National Art School Degree Show 08, National Art School, Sydney.

press to zoom

Seated Figure 2008 Oil on canvas 190 x 109cm Exhibition History National Art School Degree Show 08, National Art School, Sydney.

press to zoom

In relation to figure with figure in profile 2008 Oil and pencil on canvas 135 x 135cm Exhibition History Brett Whiteley Traveling Art Scholarship 2009, online exhibition. National Art School Degree Show 08, National Art School, Sydney.

press to zoom

Woman with Green 2008 Oil on canvas 55 x 42cm Exhibition History National Art School Degree Show 08, National Art School, Sydney. Brett Whiteley Traveling Art Scholarship Finalist Exhibition, Brett Whiteley Studio, Sydney. "Untitled" At the Vanishing Point, Sydney.

press to zoom

Woman Sitting Study 2008 Oil on canvas 55 x 42cm Exhibition History National Art School Degree Show 08, National Art School, Sydney. "Untitled" At the Vanishing Point, Sydney.

press to zoom

Two Figures with Blue 2008 Oil on canvas 55 x 42cm Exhibition History National Art School Degree Show 08, National Art School, Sydney. "Untitled" At the Vanishing Point, Sydney.

press to zoom

Seated Self Portrait 2008 Oil on canvas 55 x 42cm Exhibition History National Art School Degree Show 08, National Art School, Sydney.

press to zoom

encounter 2008 Oil on canvas 55 x 42cm Exhibition History National Art School Degree Show 08, National Art School, Sydney.

press to zoom